Положення про внутрішньогімназійний контроль загальні положення icon

Положення про внутрішньогімназійний контроль загальні положення

Реклама:Скачати 92.95 Kb.
НазваПоложення про внутрішньогімназійний контроль загальні положення
Дата конвертації26.07.2013
Розмір92.95 Kb.
ТипПоложення
джерело

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВНУТРІШНЬОГІМНАЗІЙНИЙ КОНТРОЛЬ1. Загальні положення

В основу внутрішньогімназійного контролю адміністрація гімназії-інтернату Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профі­лю (гімназія-інтернат – школа мистецтв) поклала педагогічний аналіз праці вчителя і стан навчально-виховного процесу.

2. Мета та завдання

Основними завданнями, які забезпечують внутрішньогімназійний контроль, є:

 • періодична перевірка щодо виконання вимог державних, скоректованих, авторських програм із предметів, факультативних, індивідуальних і групових занять;

 • систематичний контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, дотримання вчителями науково-обґрунтованих вимог до змісту, форм і методів навчально-виховної роботи;

 • поетапний контроль за процесом засвоєння знань учнями, рівнем їхнього розвитку, володінням методами самостійного одержання знань;

 • надання допомоги вчителям, вихователям у навчально-виховній роботі та вдосконаленні ними своєї педагогічної майстерності;

 • вивчення досвіду роботи вчителів, вихователів;

 • постійна перевірка виконання всіх планів роботи гімназії та управлінських рішень, які приймаються.


^ 3. Вимоги до внутрішньогімназійного контролю

3.1. Цілеспрямованість і плановість, систематичність і оперативність.

3.2. Принциповість і об'єктивність в оцінці діяльності вчителя, вихователя.

3.3. Диференційований підхід.

3.4. Наукова обґрунтованість, повнота і конкретність висновків, рекомендацій і пропозицій.

3.5. Дієвість, ефективність (перевіряється ступінь покращення навчально-виховної роботи і підвищення якості знань учнів).

3.6. Гласність.

3.7. Виховне значення.


^ 4. Алгоритм здійснення внутрішньогімназійного контролю

4.1. Складається єдиний графік перевірки стану навчально-виховної роботи.

4.2. На підставі єдиного графіка складається місячний та тижневий план роботи.

4.3. Організація перевірки стану будь-якого питання навчального процесу складається з таких етапів:

 • планування;

 • підготовка до контролю;

 • поради підлеглим, їхній інструктаж;

 • відвідування уроків;

 • проведення контрольних зрізів;

 • складання характеристики класу;

 • перевірка рівня розвитку класу;

 • перевірка рівня вихованості;

 • перевірка документації;

 • перевірка позакласної роботи;

 • перевірка методичної підготовки вчителя, вихователя;

 • складання довідки, висновків;

 • підготовка і заповнення узагальнюючих таблиць;

 • ознайомлення вчителя, вихователя з підсумками;

 • нарада зацікавлених осіб;

 • підготовка наказу;

 • організація контролю прийнятих рішень;

 • інформація про виконання одержаних зауважень.


^ 5. Форми і методи внутрішньогімназійного контролю

5.1. Внутрішньогімназійний контроль здійснюється у двох формах:

 • особистісно-індивідуальний контроль здійснює особисто член

адміністрації;

 • колективний контроль здійснює група перевіряючих.

5.2. З метою глибокого вивчення стану навчання та виховання в гімназії використовуються такі види контролю:


За метою:

 • діагностичний;

 • коригуючий;

 • регулюючий.

За періодичністю:

 • епізодичний:

 • вибірковий;

 • цілісний.

За змістом:

 • тематичний;

 • проблемний;

 • фронтальний.

За часом:

 • упереджувальний;

 • поточний;

 • підсумковий.
За об’єктом:

 • персональний;

 • класно-предметний;

 • предметно-груповий;

 • класно-груповий;

 • загальногімназійний.
За функцією:

 • оглядово-ознайомлюючий;

 • попереджувальний;

 • систематизуючий;

 • узагальнюючий.

Форми контролю за метою вивчення

Діагностичний контроль

Педагогічне діагностування вчителів, вихователів передбачає вивчення стану роботи одного або групи вчителів, вихователів для встановлення позитивної чи негативної тенденції, розкриття причин їхнього виникнення, вироблення рекомендацій щодо приведення всієї підсистеми в нормальні умови функціонування.

Коригуючий контроль

Передбачає на основі діагностування навчально-виховного процесу для підвищення ефективності роботи вчителів, вихователів оперативно вносити зміни у структуру уроків, у підходи до вибору засобів досягнення навчально-виховних завдань.

Регулюючий контроль

Регулювання в системі контролю передбачає внесення відповідних змін у плани й дії колективу з різних причин (поява нового підручника, навчальний кабінет, нова програма).

Форми контролю за змістом

Тематичний контроль

Ця форма контролю безпосередньо пов’язана з вивченням стану викладання в гімназії навчальних предметів. Завдання – перевірка вивчення найбільш складних і важливих тем або розділів гімназійних предметів із метою допомоги педагогічному колективу успішно вирішувати дидактичні й виховні питання.

Проблемний контроль

Головна мета – відповідність організації навчальних занять сучасним досягненням педагогічної й психологічної наук, а також передовому педагогічному досвіду. Вибір проблематики робіт учителів, вихователів, що пов’язана з темою роботи всього педагогічного колективу, тематикою педагогічної ради.


Фронтальний контроль

Фронтальний контроль дозволяє вивчити систему роботи одного вчителя, вихователя; колективний досвід роботи методичного об’єднання; групи вчителів, які працюють в одному класі, колективний досвід роботи педагогів гімназії.

Форми контролю за об'єктами вивчення

Персональний контроль

Під час персонального контролю керівники гімназії вивчають роботу одного вчителя, вихователя. Методика організації персонального контролю залежить від ряду факторів: мети, спостереження, рівня педагогічної майстерності вчителя, вихователя, аспекту вивчення його роботи, а також від кількісного складу вчителів, вихователів гімназії.


Класно-предметний контроль

Передбачає вивчення діяльності великої групи вчителів, які ведуть навчально-виховну роботу з учнями одного класу (система опитування, робота над помилками, забезпечення єдиних вимог до характеру та обсягу домашніх завдань).


Предметно-груповий контроль

Передбачає вивчення стану роботи групи вчителів одного предмета в різних класах (стан викладання математики в 5-9-х класах, фізики в 7-11-х класах). Головне завдання цієї форми контролю – за допомогою порівняння методики й техніки проведення уроків різних учителів з одного і того самого предмета визначити найбільш раціональні методичні прийоми, види роботи, засоби виховного впливу на учнів, значно покращити якість викладання, допомогти головам методичних об’єднань правильно підійти до планування підвищення кваліфікації вчителів, до організації обміну досвідом.


Класно-груповий контроль

Передбачає спостереження й аналіз уроків та дозволяє вивчити стан упровадження досягнень педагогічної науки з однієї проблеми. Сутність вказаної форми контролю полягає в тому, що перевіряючі, які обрали будь-який визначений процес, вибірково відвідують уроки різних учителів у різних класах.


Загальногімназійний контроль

Це форма вивчення стану роботи педагогічного колективу. Вона застосовується, головним чином, для підведення підсумків навчального року: якості підготовки випускників гімназії, стану успішності та якості знань, умінь і навичок учнів у даному навчальному році, організації предметних гуртків, підготовки методичних об’єднань гімназії до перевідних і випускних екзаменів, стану ведення класних журналів у гімназії, роботи вихователів із батьками учнів (зміст, форми, результативність), стану мовного режиму в гімназії.


Форми контролю за функцією

Оглядово-ознайомлюючий контроль

Дозволяє виявити професійний рівень, на якому працює вчитель, вихователь або весь педагогічний колектив (будь-яка його частина), створити загальне враження про роботу вчителів-початківців.

Фронтально-оглядовий контроль

Мета: з’ясувати, на якому професійному рівні починається і закінчується навчальний рік кожного члена педколективу.

Робота методичних об’єднань на початок навчального року (вересень):

 • план роботи методичного об’єднання;

 • якість навчально-методичної роботи, що запланована;

 • стан навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання;

 • поповнення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, комплексного методичного забезпечення предмета.

Підготовка вчителя до початку навчального року:

 • наявність, якість і стан календарно-тематичного планування;

 • обсяги, якість навчально-методичної роботи, що планується;

 • наявність, якість дидактичного роздаткового матеріалу.

Предметно-узагальнюючий контроль

Перевірка роботи учителів одного предмета:

 • наявність календарно-тематичного та поурочних планів;

 • їхня відповідність навчальному плану та програмі;

 • виконання навчального плану і програми;

 • рівень знань учнів із предмета;

 • використання активних методів навчання;

 • якість ведення гімназійної документації;

 • комплексно-методичне забезпечення предмета та матеріально-технічна

база кабінету;

 • організація й ефективність методичної роботи;

 • вивчення та використання передового досвіду;

 • надання методичної допомоги.

Класно-узагальнюючий контроль

Протягом одного або кількох днів бути присутнім на уроках в одному

і тому самому класі з метою виявлення:

 • якості знань учнів із предмета;

 • ступеня підготовки учнів до уроку;

 • виявлення обсягу домашніх завдань;

 • ефективності використання робочого часу на уроці;

 • стану дисципліни й успішності в класі;

 • дотримання єдиних вимог до учнів;

 • рівня знань, умінь, навичок учнів (директорські контрольні роботи,

усне опитування, тестування, експрес-контроль).

Фронтально-персональний контроль

 • Аналіз роботи методичного об’єднання:

 • виконання плану методичного об’єднання;

 • актуальність питань, які розглядаються;

 • систематизація наочних посібників;

 • якість підготовки до уроку, виховного заходу (вчителем, вихователем).

Аналіз роботи вчителя, вихователя:

 • вивчення системи роботи вчителя, вихователя;

 • наявність календарно-тематичного і поурочних планів;

 • стан та їхня відповідність навчальному плану, програмі;

 • виконання навчального плану, програми;

 • якість ведення гімназійної документації;

 • робота вчителя, вихователя у методичному об’єднанні;

 • організація позакласної роботи;

 • рівень знань, умінь та навичок учнів;

 • організація індивідуальної роботи з учнями на уроках

та у позаурочний час;

 • надання методичної допомоги вчителю, вихователю

Попереджувально-тематичний контроль

 • Наявність поурочних і календарно-тематичних планів, їхня якість.

 • Науково-теоретичний рівень викладання предмета.

 • Методика опитування та робота з невстигаючими.

 • Форми і методи обліку знань, умінь, навичок.

 • Критерії оцінювання, якість знань учнів і стан навчальної дисципліни.

 • Урахування індивідуальних здібностей учнів.

 • Методика викладу нового матеріалу.

 • Методика повторення пройденого матеріалу.

 • Самостійна робота учнів на уроці.

 • Використання наочних посібників, ТЗН.

 • Відповідність змісту уроку навчальним програмам.

 • Стан успішності, дисципліни в класі.

 • Методична допомога молодому вчителеві.

 • Раціональне використання робочого часу.

 • Розвиток логічного мислення.

 • Впровадження активних форм і методів навчання.

 • Використання передового досвіду на уроці.

Оперативний контроль

 • Класний журнал.

 • Поурочні плани.

 • Контроль за проведенням консультацій, гуртків, факультативів,

індивідуальних і групових занять

 • Організація роботи кабінету.

 • План роботи методичного об’єднання.

 • Календарно-тематичний план.

 • План роботи вихователя.

Під час контролю використовуються різноманітні методи:

 • спостереження за діяльністю вчителів, вихователів; відвідування й аналіз уроків; відвідування й аналіз позакласних заходів;

 • аналіз виконання навчальних планів та програм;

 • аналіз документації: журнали, щоденники, зошити;

 • проведення письмових контрольних робіт та їхній аналіз;

 • бесіди з учителями, вихователями за результатами семестру (року) і аналіз даних, одержаних у результаті бесід;

 • бесіди з учнями і аналіз одержаної інформації;

 • бесіди з батьками і аналіз підсумків цих бесід;

 • анкетування вчителів і учнів та аналіз анкет;

 • тестування.

Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Положення про внутрішньогімназійний контроль загальні положення iconПоложення про загальні збори (конференцію) громадян міста Прилуки загальні положення
Загальні збори громадян (конференція) за місцем проживання є однією з форм безпосередньої участі в місцевому самоврядуванні. Метою...

Положення про внутрішньогімназійний контроль загальні положення iconПоложення про загальні збори (конференцію) громадян міста Прилуки загальні положення
Загальні збори громадян (конференція) за місцем проживання є однією з форм безпосередньої участі в місцевому самоврядуванні. Метою...

Положення про внутрішньогімназійний контроль загальні положення iconПоложення про розміщення та утримання гральних закладів у місті Прилуки Загальні положення
Прилуки (далі Положення) – нормативно-правовий акт, яким визначаються загальні умови проведення азартних ігор на території м. Прилуки,...

Положення про внутрішньогімназійний контроль загальні положення iconПоложення про розміщення та утримання гральних закладів у місті Прилуки Загальні положення
Прилуки (далі Положення) – нормативно-правовий акт, яким визначаються загальні умови проведення азартних ігор на території м. Прилуки,...

Положення про внутрішньогімназійний контроль загальні положення iconРішення виконавчого комітету міської ради 09. 11. 201 1 № положення про проведення конкурсу відбору осіб для обслуговування відвідувачів Різдвяного ярмарку (далі Положення) Загальні положення 1
Положення регулює правові, організаційні та економічні відносини, що виникають при оголошенні, підготовці та проведенні Конкурсу

Положення про внутрішньогімназійний контроль загальні положення iconПоложення про бібліотеку комунального закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст №6» загальні положення
Дане Положення розроблене на основі Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом мон україни...

Положення про внутрішньогімназійний контроль загальні положення iconПоложення про батьківський комітет Дане положення регламентує діяльність батьківського комітету загальноосвітньої установи, що є органом самоврядування загальноосвітньої установи Загальні положення
Положення про батьківський комітет приймається на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом...

Положення про внутрішньогімназійний контроль загальні положення iconПоложення про проведення конкурсу на участь в обслуговуванні відвідувачів "Різдвяного містечка" (далі Конкурс). Загальні положення
Положення регулює правові, організаційні та економічні відносини, що виникають при підготовці, оголошенні та проведенні Конкурсу

Положення про внутрішньогімназійний контроль загальні положення iconПоложення про Малу Олімпійську академію України Загальні положення
Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній...

Положення про внутрішньогімназійний контроль загальні положення iconПоложення про обласний дитячий фотоконкурс «В об’єктиві» Луганськ 2013 Загальні положення
Україні. Це Положення регламентує проведення фотоконкурсу та фотовиставки, спрямованих на виховання гордості за свою малу Батьківщину,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©navch.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи